درخواست های شغلی


  نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  دانشکده: گروه:  
نوع همکاری: شغل درخواستی:
  تاریخ اعتبار درخواست کار از:
تا تاریخ:
 
شمارهتصویرنامنام خانوادگیمقطع تحصیلیدانشکدهشغلنوع همکاریحقوق درخواستیمشاهده
1 بهنامظرافتکارشناسی پیوستهکشاورزی و منابع طبیعیکارشناستمام وقت80,000,000مشاهده
2 خدیجهربانیکارشناسی پیوستهعلوم انسانیمشاور ، دبیرپاره وقت مشاهده
3 عبدالخالقگری نژادکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت،اقتصاد و حسابداریکارشناس امور اداریتمام وقت15,000,000مشاهده
4 اسماامیریکارشناسی پیوستهفنی و مهندسیشرکت نفت،اداره برق،مخابرات،اداره آموزش و پرورش،دانشگاهتمام وقت مشاهده
5 فرزانهپوداتکارشناسی ارشد ناپیوستهفنی و مهندسیطراحی، نظارت، محاسبه، تدریستمام وقت مشاهده
6 محمدجوادبخشیکارشناسی پیوستهفنی و مهندسیشرکت نفت ، اداره برق ، مخابرات ،کشتی سازیتمام وقت مشاهده
7 فاطمهصالحیکارشناسی ارشد ناپیوستهفنی و مهندسیطراحی و نظارت،محاسبه و اجرا، تدریس،کار اداری و دفتریتمام وقت مشاهده
8 محمدزارعکارشناسی پیوستهفنی و مهندسیکارشناس ابزازدقیقپروژه ای35,000,000مشاهده
9 الهامبهرامی محمدابادیکارشناسی پیوستهفنی و مهندسیمتناسب با رشته تحصیلیتمام وقت مشاهده
10 حامدحاجب زادهکارشناسی ارشد پیوستهفنی و مهندسیمتناسب با رشته تحصیلیتمام وقت مشاهده
12345